പ്രോഗ്രാമറുടെ പ്രണയഗീതകങ്ങൾ

നിന്നോളം പാഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല,
എന്നിലിന്നേവരെയൊരു ലാംഗ്വേജും.

മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പോലെ നാം.
ഒന്നായിത്തീരണമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ.
എന്നാലോ, കണ്ട മാത്രയിലലിഞ്ഞ്
പൂജ്യം കണക്കെയായി.

ആരു നീയെനിക്കെന്നോ?,
ആർ.ബി. ട്രീ ബാലൻസ് ചെയ്യുകെന്നതു
വിശദീകരിക്കുന്നതാവും അതിലുമെളുതു്.

നിന്നിലേക്കുള്ള കുറുക്കുവഴി തിരക്കിയിറങ്ങി.
ഡൈക്സ്ട്രസ് അൽഗോരിതത്തിനും വഴി‌തെറ്റി.

/dev/null പോലൊന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണം.
നീ നിത്യേനയെന്നോണം ഒഴുകിപ്പരക്കുന്നുണ്ടു്.
പക്ഷേ നിറയുന്നില്ലിതേ വരേക്കും.

നാം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരുന്നു.
Epoch-നും എണ്ണം പിഴച്ചു.